Návštěvní řád klubu Fléda

Vstupem do klubu se každý návštěvník akce zavazuje, že se seznámil s návštěvním řádem a že bude v celém klubu i v přilehlých prostorách klubu, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád klubu.

Návštěvník si je vědom, že prostor klubu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník vstupem do klubu uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání kulturní akce nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez Časového nebo prostorového omezení. 


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KLUBU

• Vstup povolen pouze osobám starším 18 let.

• Do 18 let vstup povolen pouze s doprovodem starších 18 let.

• Do 15 let vstup povolen pouze s doprovodem rodičů.

• Vstup je povolen pouze v čistém oděvu.

• Vstup pouze s dokladem totožnosti (doklad s fotkou), který má právo ostraha klubu vyžadovat před vstupem do klubu.

• Vstup je povolen na základě platné vstupenky, stripu (identifikační pásek na ruce) nebo klubové karty.

• Vstupenka na danou akci nebo strip má jednorázovou platnost, kterou pozbývá po opuštění klubu

• Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou, stripem nebo klubovou kartou po celou dobu pobytu v klubu. Bez prokázání se bude požádáno opětovně zaplacení vstupného, nebo o opuštění klubových prostor.

• Každý návštěvník je povinen se při vstupu podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.

• Z bezpečnostních důvodů je každý návštěvník povinen odložit bundy, kabáty a příruční zavazadla, včetně igelitových tašek do šatny, jejíž cena je zpoplatněna částkou 30 Kč/ks. Výjimku tvoří dámské kabelky. Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně ani volně odložených v prostorách klubu.

• Osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebudou do klubu vpuštěny, popřípadě budou z klubu vyvedeny.

• Návštěvníci klubu jsou povinni respektovat pokyny ostrahy klubu.

• Návštěvník klubu je povinen chovat se ohledupině k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení klubu, udržovat pořádek, a nenarušovat průběh akce.

• V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je ostraha klubu oprávněna daně osobě neumožnit vstup, nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.

• Návštěvník se účastní klubové akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.

• Provozovatel klubu neodpovídá za škodu na zdraví a majetku návštěvníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů provozovatelem klubu.


Do klubu je zakázáno vnášet:

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

• Jídlo.

• Omamné a psychotropní látky

• Zvířata

• Spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky

• Nebezpečné předměty - pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserová ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně

• Nadměrné předměty - kočárky, jízdní kola, kolečkové brusle, skateboardy, apod.

• Předměty vytvářející nadměrný hluk - sirény, houkačky apod.

• Předměty určené k reklamě nebo prodeji, jež nebyly odsouhlaseny provozovatelem klubu

• Předměty a oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany

• Sklenice a nápoje z jiných restaurací a bister

 

V prostoru klubu je zakázáno:

• Vstupovat do prostor, které nejsou pro návštěvníky povoleny.

• Kouřit mimo vyhrazenou místnost.

• Ničit zařízení a vybavení klubu.

• Vynášet sklenice, skleněné lahve či plastové kelímky mimo prostor klubu.

• Znečišťovat klub.

• Lézt či přelézat zejména osvětlovati zařízeni, zábrany, stojany pro kamery apod.

• Stát a tancovat na vyvýšených místech např. židlích, stolech, baru apod.

• Házet jakékoliv předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu v prostorách klubu či po návštěvnících klubu.

• Maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod., z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka.